Zpracování osobních údajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3Zajímavé články - rady porady  Úklid svého nitra ... nejen na jaře Máš období nebo dny, kdy na Tebe všechno "padá" a Ty... arr3Článek v časopise ArtiklZkuste to procítit Letošní rok je z astrologického hlediska velice atypickým − uzavře minulost... arr3Květen, lásky časarr3Barevná typologie ... arr3  13.11.2015 článek na WWW.dama-online.cz Tisícileté terapie ...

KONTAKTY

Akademie Křídla Andělská
Francouzská 4, Praha 2 Vinohrady, 12000
tel: 776 118 700
napište nám

zpracování osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů

Informační Memorandum

 

Tento dokument obsahuje základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů v naší firmě. Vážíme si toho, že nám umožňujete práci s Vašimi osobními údaji a děláme vše proto, aby byly tyto údaje v maximální možné míře ochráněny. Snažíme se být k Vám co nejvíce transparentní, abyste měli přehled o tom, co s Vašimi údaji děláme a na co máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů právo.

 

Informační memorandum bylo vytvořeno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR).

 

V informační listině naleznete následující informace:

 • kdo je správce osobních údajů,
 • kdo je pověřenec osobních údajů,
 • jaké jsou účely zpracování osobních údajů,
 • jaké jsou právní tituly pro zpracování osobních údajů,
 • jaké jsou oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů,
 • jaké osobní údaje jsou zpracovávané,
 • z jakých zdrojů byly osobní údaje získány,
 • jak dlouho budou osobní údaje uloženy,
 • kdo je příjemcem osobních údajů,
 • zda jsou osobní údaje předávány mimo EU,
 • jaká jsou Vaše práva související se zpracováním osobních údajů,
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování.

 

V tomto informačním memorandu jsou k nalezení základní informace, které musí správce poskytnout subjektu údajů podle Nařízení GDPR. Informační memorandum je dostupné na webových stránkách společnosti:   Bc. Eva Kalivodová Štichová odkaz www.kridlaandelska.cz

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@kridlaandelska.cz.

 

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Cílem tohoto Informačního memoranda je poskytnout Subjektům údajů základní informace ohledně zpracování Osobních údajů.

 

Pro potřeby tohoto Informačního memoranda se rozumí:

 • správce:

            správcem je společnost Bc. Eva Kalivodová Štichová, se sídlem Na Hutích 689/6, Praha 6, 16000, IČO 71525912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen Správce),

 

 • subjekt údajů:

subjektem údajů jste Vy, tedy fyzická osoba, o které jsou zpracovávané Osobní údaje (dále jen Subjekt údajů)

 

Správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

 

Správce je Bc. Eva Kalivodová Štichová, a za tímto účelem provozuje poradenství, lektorování, jehož součástí je pořádání kurzů, přednášek, workshopů. V rámci této činnosti jsou Správcem zpracovávány Osobní údaje:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou, a
 • za účelem/účely uvedenými v článku 3 tohoto Informačního memoranda.

 

Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze Správce.

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

 

Na Subjekty údajů, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

 

Subjekt údajů bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Správcem.

 

Pokud Subjekt údajů neposkytne své Osobní údaje není možné uzavřít smlouvu se Správcem a mu poskytnout služby z ní vyplývající ze souhlasu. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

 

Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Subjektu údajů vyžadován souhlas. Pokud jste neudělili Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

 

Subjekt údajů je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

 

Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

 

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Bc. Eva Kalivodová Štichová. Správce využívá služby crystalmails.com, jejichž provoz je v souladu s evropským standardy ochrany osobních údajů.

 

Subjekt údajů bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společností Bc. Eva Kalivodová Štichová na jeho zařízení:

 

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ

 

 

Zpracování Vašich Osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@kridlaandelska.cz .

 

 

 1. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

 

Osobní údaje nejsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněný zájem (článek 6 dost. 1 písm. f).

 

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

 

 

Osobní údaje nebudou nikdy ukládané déle, než je zákonem stanovená maximální lhůta. Po uplynutí této lhůty budou Osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR bezpečně a nenávratně zničeny, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

 

V případě uzavření smlouvy podle Obchodních podmínek Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.

 

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů.

 

Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku Správce Osobní údaje bezpečně zlikviduje.

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Správce pracuje s Vašimi Osobními údaji vždy tak, aby zpracování probíhalo správně a bezpečně. Práva pro Subjekt údajů jsou Vám garantována a můžete je u Správce uplatnit.

 

Svá práva může Subjekt údajů uplatnit elektronicky zasláním zprávy na e-mail info@kridlaandelska.cz nebo ústně zavoláním na telefonní číslo 721996850. Další možností je odeslání písemné žádosti na adresu: Vinohradská 112/1189, Praha 2 Vinohrady, 12000

 

Vyjádření a další informace o přijatých opatřeních budou Subjektu údajů poskytnuty co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od podání jeho žádosti. Tato lhůta může být prodloužena až o dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí. Správce bude Subjekt údajů informovat o případném prodloužení a důvodech, které k němu vedly.

 

Uplatnění práv poskytuje Správce bezplatně.

 

Přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací může být účtován v případě, že by žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pro své opakování.

 

V případě, že by se Subjekt údajů domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@kridlaandelska.cz,
 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@kridlaandelska.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt údajů. Nevyhoví-li Správce námitce, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu údajů obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

Právo na přístup:

Máte právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto údajů a k následujícím informacím (které jsou součástí tohoto informačního memoranda):

 • účely zpracování,
 • kategorie zpracovávaných Osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
 • plánovaná doba, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Osobních údajů, které se Vás týkají, nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • veškeré dostupné informace o zdroji Osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Subjekt údajů.

 

Pokud se Osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má Subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

 

Máte právo požadovat, aby Vám Správce poskytl kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob. Právem získat kopii nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu:

Máte právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné Osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz:

Máte právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše Osobní údaje a Správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje,
 • Osobní údaje byly neprávem shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

 

Po uplynutí doby určené pro zpracování Osobních údajů maže Správce Osobní údaje vždy a automaticky. S žádostí na výmaz se můžete na Správce kdykoliv obrátit. Po obdržení takové žádosti Správce posoudí oprávněnost Vašeho práva (Správce může mít právní povinnosti nebo oprávněný zájem pro zpracování Osobních údajů, na základě, kterých může Vaše Osobní údaje dál zpracovávat) a o jeho vyřízení Vás bude informovat.

 

Právo na omezení zpracování:

Mate právo požadovat, aby Správce omezil zpracování Vašich Osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 

Pokud má být omezení zpracování Vašich Osobních údajů zrušeno, budete o tom předem informováni ze strany Správce.

 

Právo na přenositelnost:

Máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají a které byly poskytnuty Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a zároveň
 • zpracování se provádí automatizovaně.

 

Při výkonu tohoto práva můžete od Správce požadovat, aby byly Osobní údaje předány přímo jedním Správcem druhému správci, pokud je to technicky proveditelné.

 

Toto právo nelze uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

 

Právo vznést námitku:

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování. Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud se Osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

Pokud jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů. To neplatí v případě, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

Podle požadavků v Nařízení GDPR, bylo toto právo výslovně zmíněno a je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování:

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

 

Právo nelze využít v případech, kdy je rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy,
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů,
 • založeno na Vašem výslovném souhlasu.

 

Pokud je zpracování Osobních údajů založeno na smlouvě nebo výslovném souhlasu, provede Správce údajů vhodná opatření na ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany Správce, práva vyjádřit svůj názor, práva získat vysvětlení o učiněném rozhodnutí a práva napadnout rozhodnutí.

 

Právo odvolat souhlas:

 

Máte právo udělený souhlas (nebo výslovný souhlas) se zpracováním Vašich Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání je možné provést pomocí:

 • zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla Správce, Vinohradská 112/1189, Praha 2 Vinohrady, 12000
 • linku v e-mailové komunikaci – info@kridlaandelska.cz

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich Osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR.

 

Dozorovým úřadem je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, který je možné kontaktovat na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonním čísle +420 234 665 111 (ústředna) nebo e-mailu posta@uoou.cz. Další informace získáte na adrese https://www.uoou.cz/.

 

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

 

 

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit Správce. Správce při tom používá následujících metod:

 • Zasílání newsletterů a obchodních sdělení

 

V důsledku těchto aktivit Správce bude chování Subjektu údajů mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do jeho soukromí. Toto vyhodnocování však přispívá k tomu, aby Subjektu údajů byly zasílány jen takové reklamní a další nabídky, které by mohly být vhodné a zajímavé vzhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Správcem jsou příslušné české soudy.

 

Subjekty údajů, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů, tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.

 

Znění Informačního memoranda může Správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce informuje Subjekty údajů e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

 

Toto Informační memorandum je účinné od 25.5.2018

 

YTZhNmNhZ